Hóa đơn điện tử hợp lệ cần đáp ứng những điều kiện gì?

Hóa đơn điện tử đang phủ sóng và tiến tới thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy. Khi sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần chú ý các điều kiện để hóa đơn điện tử hợp lệ. Để có thể đọc được nội dung trên hóa đơn điện tử định dạng XML đối chiếu các nội dung trong hóa đơn, doanh nghiệp cần phải sử dụng phần mềm iTaxViewer của Tổng cục Thuế. Khi đọc được hết nội dung của hóa đơn điện tử sẽ giúp người dùng dễ dàng đối chiếu với các điều kiện về hóa đơn điện tử hợp lệ.

Các thông tin cần phải có trên mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ

Tại Điều 6, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, mẫu hóa đơn điện tử được cho là hợp lệ khi thông tin trên mẫu hóa đơn đảm bảo đủ các nội dung sau:

-Tên người bán, địa chỉ người bán và mã số thuế của người bán

– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế)

hóa đơn điện tử hợp lệ

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng

– Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua nếu có

– Tổng số tiền thanh toán

– Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Như vậy, nội dung cần phải có trên mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ cần phải đáp ứng đầy đủ các nội dung trên. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến những nội dung không cần thiết phải có trên hóa đơn điện tử đã được quy định cụ thể trong Nghị định 119/2018.

https://suckhoeweb.com/quy-dinh-chuyen-doi-hoa-don-tu-hoa-don-dien-tu-hop-le/

Thông tin cần có trên mẫu hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hợp lệ

Đối với hoá đơn giá trị gia tăng điện tử, để có tính chất hợp lệ, hợp pháp thì mẫu hóa đơn đó phải đảm bảo các thông tin hóa đơn và nội dung hàng hóa dịch vụ cơ bản sau:

-Thông tin hóa đơn
– Mẫu số hóa đơn
– Ký hiệu hóa đơn theo đúng quy định
– Số hóa đơn điện tử
– Thông tin người bán và thông tin người mua trên hóa đơn
– Tên công ty
– Địa chỉ công ty, doanh nghiệp
– Mã số thuế của công ty, doanh nghiệp
– Nội dung hàng hoá dịch vụ:
– Số thứ tự, Tên hàng hoá dịch vụ, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền
– Cộng tiền hàng, thuế suất, tiền thuế, tổng tiền thanh toán.
– Tiền hàng bằng chữ
– Người  mua hàng, người bán hàng
– Ký và đóng dấu của người bán hàng

https://suckhoeweb.com/